Oficialusis įstaigos pavadinimas – Širvintų rajono švietimo centras.

Centras turi padalinį – Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Centro istorija. Įsteigimo data – 2001 m. sausio 2 d. (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 71 „Dėl Pedagogų švietimo centro steigimo“). 2001–2004 m. kovo 31 d.  – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Pedagogų švietimo centras. Nuo 2004 m. balandžio 1 d.  – Širvintų rajono švietimo centras. 2008 m. prie Švietimo centro prijungta Širvintų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Centro savininkas – Širvintų rajono savivaldybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Širvintų rajono savivaldybės taryba.

Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 300011804.

Akreditacijos pažymėjimas – AP Nr. 065. Išduotas 2015 m. kovo 9 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-191 5 metams.

Centro buveinė – Vilniaus g. 81, LT- 19121 Širvintos.

Centro grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas 3150. Centro tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas 3153.

Centras užtikrina švietimo pagalbos teikimą Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai).

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Širvintų rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, paramos gavėjo statusą.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais, patvirtintais  Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-245.

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Švietimo centro pagrindinis tikslas – užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, garantuoti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

1.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslas yra sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.

1.2. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas yra per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

1.3. Pedagoginės psichologinės tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

2. Švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo uždaviniai:

2.1. sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;

2.2. tirti ir analizuoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

2.3. sudaryti galimybes švietimo darbuotojams ir kitiems bendruomenės nariams įgyti aukštesnę kvalifikaciją, skatinti savišvietą;

2.4. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą;

16.5. plečiant ir aktyvinant kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius skleisti pedagoginę ir kitą patirtį;

2.6. organizuoti Širvintų rajono švietimo darbuotojų metodinę veiklą;

2.7. atsižvelgiant į Širvintų rajono bendruomenės poreikius ir Švietimo centro galimybes, teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas kultûros, socialiniams darbuotojams bei kitiems rajono bendruomenės nariams;

2.8. užtikrinti kokybišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą;

2.9. informuoti Širvintų rajono bendruomenę apie suaugusiųjų neformaliojo švietimo renginius;

2.10. organizuoti renginius, skatinančius ir tenkinančius mokinių saviraiškos poreikius;

2.11. kurti ir kartu su kitomis švietimo įstaigomis įgyvendinti programas ir projektus, skirtus mokinių pilietiškumo, tautiškumo ugdymui, skatinančius mokinių saviraišką;

2.12. skatinti mokinių savivaldą.

3. Pedagoginės psichologinės tarnybos uždaviniai:

3.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti vaikui optimalią ugdymo vietą ir formą;

3.2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rûpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

3.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

FUNKCIJOS

4. Švietimo centras atlieka šias funkcijas:

4.1. tiria ir analizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

4.2. rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginius;

4.3. viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius;

4.4. nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo tvarką, renginių organizavimo (dalyvių registravimo, grupių komplektavimo, vykdymo, dokumentavimo) tvarką;

4.5. tiria kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo kokybei;

4.6. organizuoja Širvintų rajono švietimo darbuotojų metodinę veiklą;

4.7. teikia pagalbą mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

4.8. teikia galimybių švietimo darbuotojams, kitiems rajono bendruomenės nariams skleisti gerąją darbo patirtį;

4.9. organizuoja dalykinį švietimo darbuotojų ir kitų bendruomenės narių tobulinimąsi, stažuotes, kultūrinį švietimą;

4.10. užtikrina organizuojamų renginių kokybę;

4.11. išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ir pažymas;

4.12. kaupia Švietimo centro bibliotekos fondą ir sudaro sąlygas švietimo darbuotojams juo naudotis;

4.13. inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, susijusius su švietėjiška veikla;

4.14. organizuoja renginius mokiniams (šventes, konkursus, parodas, paskaitas, išskyrus olimpiadas, ŠMM konkursus, sporto varžybas);

4.15. teikia informacinę ir kitą pagalbą organizuojant mokinių savivaldą rajone;

4.16. organizuoja rajono Moksleivių tarybos veiklą;

4.17. socialinės partnerystės keliu kuria ir įgyvendina kryptingas prevencijos ir kitas programas, ugdanèias mokinių socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, skatinanèias mokinių saviraišką;

4.18. atsižvelgdamas į vietos poreikius ir galimybes, Švietimo centras gali plėsti savo veiklą (leidybinė, kultūrinė, švietėjiška ir kita).

5. Pedagoginė psichologinė tarnyba atlieka šias funkcijas:

5.1. įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą;

5.2. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą;

5.3. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinèius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

5.4. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinèių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

5.5. inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims;

5.6. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinèius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

5.7. rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedanèias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinèius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;

5.8. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Širvintų rajone gyvenanèius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinèius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.