KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE 

2017-09-13

 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti Širvintų rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centro), kurio steigėja yra Širvintų rajono savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
 2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Švietimo centro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V1-152 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo Švietimo centre 2017 metais“.
 3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė. Dalyvauja raštvedė Dovilė Janukaitienė, kaip darbuotoja atsakinga už viešųjų pirkimų vykdymą.
 4. KT atliko neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė, kontaktiniai duomenys: el. p. daivach@gmail.com, tel. (8 382) 51 767.
 5. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30 pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.
 6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad Švietimo centro viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Švietimo centro viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja. 

  (adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai

<Širvintų rajono švietimo centro veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne *

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne
1.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
2.1. Įstaigos / veiklos Taip
2.2. Viešuosiuose pirkimuose Ne
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
3.1. Įstaigos darbuotojų Ne
3.2. Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
4.1. Įstaigos veikloje Ne
4.2. Viešuosiuose pirkimuose Ne
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
5.1. Įstaigos veikloje Taip
5.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Taip
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
6.1. Įstaigos veikloje Taip
6.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Ne
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: Ne
7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne
7.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą.

Pastaba. Patikslinant 6 punktą paminėtina, kad Švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos veikloje naudojama konfidenciali informacija ir ji nesusijusi su Viešųjų pirkimų sritimi.

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną[4].

 1. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
  • Švietimo centro nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-245 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“;
  • Švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V1-209 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V1-91 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V1-133 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V1-190 „Dėl  Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020276012);
  • Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V1-96 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020276012);
  • Švietimo centro darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V1-94 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro darbo reglamento tvirtinimo“;
  • Švietimo centro darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V1-99 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro darbo reglamento tvirtinimo“;
  • Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V1-67 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
  • Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V1-144 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
  • Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V1-161 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“.
  • Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V1-145 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Švietimo centro veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
 2. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Švietimo centro veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:
  • Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Švietimo centro veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdant viešuosius pirkimus pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

 • Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Švietimo centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu.

Švietimo centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Švietimo centro kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr. Kontrolės forma / priemonės* Taikoma / Netaikoma Komentaras
1. Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija Taikoma
2. Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms Netaikoma
3. Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją** Netaikoma Įstatymiškai neprivaloma

 

4. Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas** Netaikoma Įstatymiškai neprivaloma

 

5. Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė** Netaikoma
6. Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją Taikoma Pildoma sudarius komisiją, 1 kartą

 

7. Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui Taikoma Ši pareiga pažymima protokole
8. Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese Taikoma Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais

* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal Įstaigos dalininko/steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

 • Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Švietimo centro darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 7 p. nurodytais teisės aktais nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

 • Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Švietimo centro nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

 • Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Švietimo centras – Širvintų savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Centro turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Centro viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji pirkimai vykdomi pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas viešųjų pirkimų taisykles.

 • Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Švietimo centras  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Paminėtina, kad Švietimo centras turi padalinį – Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT), kurioje lankosi specialiųjų poreikių vaikai ir mokiniai, jų tėvai. Teisės aktų nustatyta tvarka visa informacija apie specialiųjų poreikių vaikų, mokinių sutrikimų duomenis yra konfidenciali. PPT specialistai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

 • Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Švietimo centre ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti Švietimo centro veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.

 1. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
 2. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:
  • Poreikių analizavimas;
  • Poreikių derinimas su Švietimo centro strateginiu planu;
  • Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);
  • Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų organizatorius;
  • Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta darbo grupėje;
  • Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: derinama su vyriausiuoju buhalteriu, tvirtina direktorius;
  • Plano paskelbimas: planas skelbiamas Švietimo centro svetainėje (www.sirvintusc.lt);
  • Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija (ketvirtyje ir dažniau, esant būtinybei), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.
 3. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiamas šis siūlymas:
  • Atsižvelgiant į kontrolės įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje siūloma, kad aptariant viešųjų pirkimų planą darbo grupė (arba komisija) pritarimą išreikštų pasirašytinai.
 4. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

13.1. Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V1-127 „Dėl   Širvintų rajono švietimo centro mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.).

___________________________________________

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

 PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

Taip / Ne Komentaras
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Ne
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).  Ne
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų? Ne Švietimo centre sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Švietimo centro direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 382) 51 767, el. paštu svietimocentras@sirvintusc.lt arba telefonu (8 382) 49 161, el. paštu joalita.mackoniene@sirvintusc.lt; interneto svetainėje www.sirvintusc.lt.

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Švietimo centre korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

 

1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
1.5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas   Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje
3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip
3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Taip
3.2. Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Taip
3.3. Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Taip
3.4. Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? Taip
3.5. Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Taip
3.5.1. Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė? Taip
3.5.1. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę? Ne Pažeidimai nenustatyti
3.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Taip Švietimo centre yra priimtas pedagoginių darbuotojų etikos kodeksas. Švietimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklėse yra skyriai skirti visiems darbuotojams: „Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai“, „Elgesio reikalavimai“, „Aprangos ir išvaizdos reikalavimai“.
3.7.1. Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Taip Darbuotojai supažindinti pasirašytinai
3.8. Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Taip
3.8.1. Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Ne
3.8.2 Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą? Taip
3.8.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos? Taip
3.8.4. Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? Ne
3.8.5. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi? Ne Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6. Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? Taip
3.8.7. Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? Taip
3.8.8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu   Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo  
5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas? Ne
5.3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01,  reikalavimų įgyvendinimą? Taip
5.4. Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Ne
5.4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ne
5.4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? Ne
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija   Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų    
7.1. Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? Ne
7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? Ne

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325