IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE

KORUPCIJOS PRERVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE 2017 M. 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planu, Širvintų rajono švietimo centras (toliau – Švietimo centras) 2017 m. organizavo ir vykdė suplanuotas veiklas.

Širvintų rajono švietimo centro darbuotojų susirinkime, kuris įvyko 2017 m. sausio 12 d. darbuotojai informuoti apie Švietimo centro biudžetą, įstaigos labdaros, pajamas ir jų panaudojimą, gautų paramos 2016 m. lėšų panaudojimą. Informaciją pateikė vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė. Viešųjų pirkimų organizatorė Dovilė Janukaitienė susirinkime pristatė ataskaitą apie viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą 2016 metais. Metodininkė, atsakinga už korupcijos prevenciją, Joalita Mackonienė pateikė Švietimo centro korupcijos prevencijos programos ataskaitą už 2016 m. ir pristatė Neformaliojo suaugusiųjų  antikorupcinio švietimo programą, kuri buvo patvirtinta Švietimo centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-199  „Dėl neformaliojo suaugusiųjų  antikorupcinio švietimo programos tvirtinimo“. Programoje numatyta veikla buvo vykdoma visus 2017 metus. Susirinkime pristatyta Švietimo centro korupcijos prevencijos programos ataskaita už 2016 m., kalbėta apie korupcijos prevencijos priemones.

2017 m. kovo 30 d. pateikta informacija Širvintų rajono savivaldybės administracijos bendrajam skyriui dėl Švietimo centro informacijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbimo.

Širvintų rajono švietimo centro darbuotojų susirinkime, kuris įvyko 2017 m. gegužės  30 d., skaityta paskaita „Dokumentai, reglamentuojantys antikorupcinę veiklą šalyje ir Širvintų rajono savivaldybėje“. Darbuotojai supažindinti su Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 m. programa, LR Vyriausybės nutarimais, savivaldybės antikorupcine programa ir kitais dokumentais. Paskaitą skaitė Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė, atsakinga už korupcijos prevenciją Švietimo centre.

2017 m. liepos 21 d. pateikta informacija Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo 2017 metais Švietimo centre.

2017 m. rugsėjo 13 d. Švietimo centre atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje. Informacija pateikta Širvintų rajono savivaldybei ir paskelbta Švietimo centro tinklapyje www.sirvintusc.lt.

2017 m. lapkričio mėnesį parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Korupcijos apraiškos ir jų mažinimo galimybės“. Programą parengė Švietimo centro metodininkė Vaiva Redeckienė. Programa skirta mokyklų bendruomenėms, kurios gilins žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse, ugdant jaunąją kartą.

2017 m. gruodžio 9 d. Švietimo centre pravesta diskusija „Aš galiu“ skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Diskusijoje dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programos „Sniego gniūžtė“ dalyviai. Diskusiją vedė neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė.

2017 m. gruodžio 15 d. Švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto senjorai klausėsi paskaitos „Dovana ar kyšis? Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės“. Paskaitą skaitė Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė, atsakinga už korupcijos prevenciją Švietimo centre. Klausytojai susipažino su korupcijos apraiškomis ir jų mažinimo galimybėmis.

2017 m. Švietimo centro darbuotojai dalyvavo kitų institucijų organizuojamuose renginiuose (seminaruose, paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų vykdymo, darbo santykių klausimais:

 • 2017 m. vasario 22 d. vyko Širvintų rajono savivaldybės politikų, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai „Korupcijos prevencija Lietuvoje“. Lektorė – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Razmytė. Mokymuose dalyvavo Švietimo centro raštvedė Dovilė Janukaitienė, projekto „Atrask save“ koordinatorė Justina Kiškiūnaitė.
 • 2017 m. vasario 22 d. Švietimo centre organizuotas seminaras Širvintų rajono mokyklų vadovams ir vyriausiems buhalteriams „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita“. Seminaro dalyviai gilino žinias finansiniuose įstaigos valdymo klausimuose.
 • 2017 m. birželio 9 d. metodininkė Joalita Mackonienė dalyvavo seminare „Naujojo darbo kodekso įgyvendinimas nuo 2017 m. liepos 1 d.: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir pertvarkyti darbo santykiai“. Seminarą vedė advokatas Mantas Mikalopas.
 • 2017 m. birželio 30 d. vyriausioji buhalterė dalyvavo mokymuose apie naują darbo kodeksą tema „Darbo apmokėjimo pertvarka viešajame sektoriuje 2017–2018 m.: naujos redakcijos darbo kodeksas nuo 2017–2018 m. ir formuojama skaičiavimo praktika“.
 • 2017 m. liepos 21 d. direktorė dalyvavo mokymuose „Naujas darbo kodeksas: aktualūs pakeitimai ir būtini pasiruošimo veiksmai 2017 m.“ Lektorė – Raimonda Joskaudienė.
 • 2017 m. spalio 26 d. seminaras „Darbo santykiai ir jų įforminimas remiantis naujuoju Darbo kodeksu“. Lektorė Virginija Chreptavičienė. Dalyvavo metodininkė Joalita Mackonienė. Pagilintos žinios darbo sutarčių sudarymo, darbo santykių įforminimo klausimais.
 • 2017 m. gruodžio 13 d. vebinare (nuotoliniu būdu) „Sėkmingi viešieji pirkimai – probleminių klausimų sprendimai“ gilino žinias viešųjų pirkimų vykdymo klausimais raštvedė Dovilė Janukaitienė.

Švietimo centre nuolat kontroliuojamas gautos labdaros, paramos, biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimas.

Organizuodamas ir vykdydamas viešųjų pirkimų procedūras, Švietimo centras vadovaujasi

Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V1-127 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtintą tvarką.

Įstaigoje yra vykdomi tik  mažos vertės pirkimai. Vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų aprašu, Širvintų rajono švietimo centro mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarka.

Programos priemonių vykdymas 2017 metais prisidėjo prie Švietimo centro darbuotojų supažindinimo su korupcijos apraiškomis ir jų mažinimo galimybėmis. Švietimo centre yra vykdomi tik  mažos vertės pirkimai. Vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų aprašu, Širvintų rajono švietimo centro mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarka.

Švietimo centro interneto tinklapyje www.sirvintusc.lt skelbiama informacija apie korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus, finansinės ataskaitos, kita informacija.

Apibendrinimas. 2017 metais Švietimo centro programoje numatytų tikslinių grupių dalyviai susipažino su korupcijos apraiškomis, jos neigiamomis pasekmėmis, prevencijos priemonėmis, kėlė kvalifikaciją skaidrių viešųjų pirkimų, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaitos, darbo santykių srityse.

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS


PATVIRTINTA

Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2015 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. V1-29

 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Širvintų rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centro) korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijai užtikrinti, korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti Švietimo centre.
 2. Švietimo centras, įgyvendindamas korupcijos prevencinę programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin.,2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 77-3727), Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-23 patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa, kitais teisės aktais reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 
 1. SITUACIJOS ANALIZĖ
 1. Švietimo centras – Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindamas Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, patvirtinta Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus, įsakymais ir kitais teisės aktais.
 2. Švietimo centro interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės. Švietimo centre patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.
 3. Švietimo centro interneto svetainėje skelbiamos biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai ir darbo užmokestis.
 4. Švietimo centro bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, surinktas biudžetinės įstaigos pajamas ir jų panaudojimą. 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
  • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija;
  • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.
 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Programos tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Švietimo centre.
 2. Programos uždaviniai:
  • užtikrinti Švietimo centro administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
  • vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą, ugdyti Švietimo centro darbuotojų antikorupcines nuostatas;
  • didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.
 1. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS
 1. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša Švietimo centro asmeniui atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos Švietimo centre analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktorius arba asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 
 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 1. Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato įgyvendinimo priemones, laiką, atsakingus asmenis.
 2. Programą vykdo visi Švietimo centro darbuotojai.
 3. Programos plano priemones Švietimo centre įgyvendina asmenys, įrašyti į programos priemonių planą. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Švietimo centro direktorius su programa supažindina visus darbuotojus.
 2. Programa skelbiama Švietimo centro interneto puslapyje.
 3. Programa ir jos priemonių planas gali būti tikslinami.
 4. Už programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

____________________________________________________________________________

PATVIRTINTA

Širvintų rajono švietimo centro

direktoriaus 2015 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. V1-30 

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Atsakingi asmenys
1. Paskirti asmenį, atsakingą už Korupcijos prevenciją ir kontrolę Švietimo centre 2015 m. sausio mėn. Direktorius
2. Supažindinti Švietimo centro darbuotojus su Korupcijos

prevencijos programa

2015 m. sausio mėn. Direktorius
3. Švietimo centro interneto puslapyje skelbti Korupcijos

prevencijos programą ir jos priemonių planą

2015 m. sausio mėn. Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
4. Nagrinėti gautus skundus, pranešimus, siūlymus apie korupcinio

pobūdžio pažeidimus

Gavus skundą, pranešimą

arba siūlymą

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
5. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir

atlikimą

Nuolat Viešųjų pirkimų organizatorius, viešųjų pirkimų komisija, direktorius
6. Teisės aktų nustatyta tvarka Švietimo centro interneto svetainėje

skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius

pirkimus

Kiekvienais metais vasario

mėn.

Viešųjų pirkimų organizatorius, informacinių technologijų specialistas
7. Kontroliuoti Švietimo centrui gautos labdaros, paramos,

biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimą

Nuolat Direktorius, vyriausiasis buhalteris, sekretorius
8. Informuoti Švietimo centro darbuotojus apie metinį biudžetą,

surinktas biudžetinės įstaigos pajamas ir jų panaudojimą

Kiekvienais metais sausio,

gruodžio mėn.

Direktorius, vyriausiasis buhalteris
9. Organizuoti Švietimo centro darbuotojams paskaitas

korupcijos prevencijos klausimais

1-2 kartus per metus Direktorius
10. Skatinti Švietimo centro darbuotojus dalyvauti rajono

savivaldybėje ar kitų institucijų vykdomuose mokymuose,

seminaruose, paskaitose antikorupcinėmis temomis

1-2 kartus per metus Direktorius
11. Koordinuoti ir kontroliuoti Švietimo centro korupcijos

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

Nuolat Direktorius

1 priedas             

 KORUPCIJOS PRERVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRE 2015 M. 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planu, Širvintų rajono švietimo centras 2015 m. supažindino darbuotojus su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis.

Širvintų rajono švietimo centro darbuotojų susirinkime, kuris įvyko 2015 m. vasario 27 d., buvo pristatyti Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programa ir Širvintų rajono švietimo centro korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Širvintų rajono švietimo centro 2015 m. spalio 1 d. įvykusiame darbuotojų susirinkime kalbėta korupcijos prevencijos klausimais. Kalbėta apie galimas korupcijos atsiradimo apraiškas, neteisėtus veiksmus ir jų šalinimą, apie viešųjų procedūrų skaidrumo ir viešųjų principų įgyvendinimą Švietimo centre.

Švietimo centro atstovė 2015 m. gruodžio 9 mėn. dalyvavo Tarptautinės antikorupcinės dienos paminėjime, kur buvo apdovanoti Širvintų rajono savivaldybėje Antikorupcijos komisijos skelbto konkurso mokiniams „Aš sąžiningas“ prizininkai.

Švietimo centro viešųjų pirkimų organizatorius 2015 m. gruodžio 3 d. dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas. Naujovės 2015–2016 m.“

Švietimo centro darbuotojai 2015 metais dalyvavo seminaruose, skirtuose teisės aktų pakeitimams, numatomais naujojo būsimo darbo kodekso pakeitimais. Seminaruose pateikta informacija glaudžiai siejosi su antikorupcine, prevencine veikla organizacijoje.

Švietimo centre nuolat kontroliuojamas gautos labdaros, paramos, biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimas.

Organizuodamas ir vykdydamas viešųjų pirkimų procedūras, Švietimo centras vadovaujasi Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl Širvintų rajono švietimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

Švietimo centras viešųjų pirkimų sutarčių viešai neskelbia, nes Švietimo centro pirkimų vertė yra mažesnė negu yra nustatyta tarptautinių pirkimų vertės riba (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2012, Nr. 82-4264).

Švietimo centro interneto svetainėje (www.sirvintusc.lt) skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, finansinės ataskaitos, informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis, kita informacija.

___________________________________________________