LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIAMS 2015-2016 M. M., GRAFIKAS                                                                                   …

Skaityti toliau Grafikas

2015-2016 MOKSLO METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių registracijos forma Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių vykdymo komisijų instrukcija Širvintų rajono dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai  

Skaityti toliau Dokumentai

Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga ir tikslinga informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokytojui, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokytojo profesinį tobulėjimą bei mokyklos plėtrą. Metodinių būrelių pagrindinės veiklos tikslas – tobulinti mokytojų bei kitų švietimo darbuotojų profesinį meistriškumą, užtikrinantį ugdymo proceso organizavimo kokybę, įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir kokybišką …

Skaityti toliau Metodinė veikla

Švietimo centro organizuojamos metodinių darbų parodos, sudaro galimybę mokytojams dalintis patirtimi ir idėjomis, skatina pedagogų ir mokinių kūrybą bei raišką, geriausius darbus pateikia pedagogų bendruomenei ir visuomenei. Parodose gali dalyvauti rajono ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, mokiniai, kiti pageidaujantys. Paroda „Kūrybiškas mokytojas-kūrybiškam mokiniui“ Pažyma dėl dalyvavimo metodinių darbų parodoje Širvintų rajono mokytojų parodos „Kūrybiškas mokytojas – …

Skaityti toliau Parodos

Eil. Nr. Metodinis būrelis Pirmininkas Sekretorius 1. Anglų ir vokiečių kalbų mokytojų Iga Želvienė Kotryna Černiauskaitė 2. Bibliotekininkų Irena Kaziukėnaitė Regina Grinienė 3. Biologijos mokytojų Laimutė Kalesnykaitė 4. Chemijos mokytojų Marytė Gaidakauskienė Daiva Lučiūnienė 5. Dailės mokytojų Nomeda Dazdienė Valentina Brazaitienė 6. Dorinio ugdymo mokytojų Renata Blusevičienė Danguolė Lapinskienė 7. Fizikos mokytojų Stasė Vaškūnienė Diana …

Skaityti toliau 2017-2018 m. rajono metodiniai būreliai

2014-2016 m. Metodinė taryba Eil. Nr. Metodinio būrelio pirmininkas Atstovaujamas metodinis būrelis Mokykla 1. Kristina Lajauskienė Anglų ir vokiečių kalbų mokytojų Širvintų „Atžalyno“ progimnazija 2. Irena Kaziukėnaitė Bibliotekininkų Širvintų pradinė mokykla 3. Laimutė Kalesnykaitė Biologijos mokytojų Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 4. Daiva Lučiūnienė Chemijos mokytojų Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 5. Sigita Kaminskienė Dailės  mokytojų Širvintų …

Skaityti toliau Metodinė taryba

Metodinės tarybos veiklos nuostatai Metodinių darbų parodų nuostatai Metodinių būrelių veiklos nuostatai Būrelio veiklos planas (blankas) Protokolo blankas Veiklos ataskaita Dalyvių sąrašas  

Skaityti toliau Dokumentai

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti rajono mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymų organizuojančių skyrių vedėjus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę. Siekiame: tenkinti rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo …

Skaityti toliau Kvalifikacijos tobulinimas