Atnaujintos ugdymo turinio programos www.pedagogika.lt Geografijos mokytojų seminaras – ugdymo turinio planavimas-pamoka Pradinių klasių ir dailės mokytojams Technologijų mokytojams Matematikos mokytojams Konferencijos „Sveikatos ugdymas mokykloje“ – pranešimai  

Skaityti toliau Seminarų medžiaga

Kvalifikacijos tobulinimo programų  anotacijos 1.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa. Programa skirta mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. …

Skaityti toliau Seminarai, kursai

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-448 „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“  Dėl kvalifikacinių reikalavimų pedagogams Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai Kvalifikacijos tobulinimo programos blankas Kvalifikacijos tobulinimo programø rengimo ir aprobavimo tvarka Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka Pažyma apie dalyvavimą Lietuvos tėvų forumo vykdomo …

Skaityti toliau Dokumentai

Širvintų rajono švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) teikia specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą 3–18 m. (iki 21 m. turintiems specialiųjų poreikių) Širvintų rajono vaikams ir jaunuoliams, taip pat jų šeimoms, mokytojams ir ugdymo įstaigoms.  

Skaityti toliau Bendra informacija

OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ RAJONO MOKINIAMS 2015-2016 M. M. ORGANIZAVIMO KOMISIJA Komisijos pirmininkė – Joalita Mackonienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė. Nariai: Roma Vareikienė, Širvintų rajono švietimo centro metodininkė. Stasė Vaškūnienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė. Informacija apie olimpiadas 2015 / 2016 mokslo metais Eil. Nr. Dalykas …

Skaityti toliau Olimpiados, konkursai

Spartus pokyčių skverbimasis į visuomenės gyvenimą verčia galvoti apie tai, kaip įveikti pasikeitimų keliamas problemas, kokios darbo organizavimo formos užtikrintų maksimaliai efektyvią organizacijos veiklą. Viena iš šių naujų darbo formų yra projektinė veikla. Ji suteikia galimybę tobulinti veiklą, materialinę bazę, ugdyti kompetencijas, užmegzti partnerystės ryšius. Įgyvendindamas edukacinius projektus, Širvintų rajono švietimo centras siekia: 1.Tobulinti organizacijų …

Skaityti toliau Projektai

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 1. Švietimo centro pagrindinis tikslas – užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, garantuoti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. 1.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslas yra sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų. 1.2. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas yra per kompetencijų ugdymą …

Skaityti toliau Tikslai ir uždaviniai

ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DARBO LAIKAS Pirmadienis – 8.00 – 17.00 Antradienis – 8.00 – 17.00 Trečiadienis – 8.00 – 17.00 Ketvirtadienis – 8.00 – 17.00 Penktadienis – 8.00 – 15.45 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.45 Informacija 2014 m.  

Skaityti toliau Apie mus

FUNKCIJOS 4. Švietimo centras atlieka šias funkcijas: 4.1. tiria ir analizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 4.2. rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginius; 4.3. viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, …

Skaityti toliau Funkcijos