Kvalifikacijos tobulinimo programų  anotacijos

1.Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa.

Programa skirta mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. Programa suteiks įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų poreikių bendrojo ugdymo įstaigose.

Programa parengta ir vykdoma, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 ,,Dėl specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.

Programos reikalingumas pagrindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Programos trukmė – 60 akademinių valandų.

Sudarėme galimybę dalyvauti kursuose nuotoliniu būdu.

2.Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis.

Sparčiai besikeičianti visuomenė, didėjantis informacijos kiekis verčia mokytojus tobulėti. Šiandieną mokytojo darbas yra neatsiejamas nuo kompiuterio. Kvalifikacijos tobulinimo programa skiriama bendrojo ugdymo mokyklų bei lopšelių darželių pedagogams, norintiems pagilinti savo informacinių technologijų taikymo įgūdžius, išmokti darbo su informacija, failais, teksto tvarkykle, skaičiuokle pagrindų. Išmokti kurti įvairią metodinę medžiagą, naudojant IKT.

Programos apimtis 18 a. val.  tai yra praktiniai užsiėmimai bei individualios užduotys.

3. Pateikčių rengimas „MS PowerPoint“ programa.

Patrauklus informacijos pateikimas daugeliu atvejų lemia ir jos poveikio veiksmingumą. Tai svarbu ne tik pamokoje, bet ir skaitant pranešimą konferencijoje, susirinkime ar pristatant projektą. Kiekvienu atveju svarbu patraukti auditorijos dėmesį ir jį išlaikyti, kol pateikiate savo idėją ar informaciją. Tam reikia, kad ši informacija būtų lengvai suprantama ir įtaigi.

Programos tikslas  išmokyti naudoti pateikčių rengimo priemones, atlikti pagrindinius veiksmus: sukurti pateiktį, ją tvarkyti ir paruošti demonstruoti bei platinti. Mokoma kurti įvairią pateikčių medžiagą, skirtą skirtingoms auditorijoms ir situacijoms, atlikti pagrindines operacijas su grafiniais vaizdais ir diagramomis, naudoti įvairius skaidrių demonstravimo efektus. Kursas skirtas visiems, kurie nori sumaniai naudotis pagrindine darbo priemone – kompiuteriu.

Programos apimtis 18 a. val.,  tai yra praktiniai užsiėmimai bei individualios užduotys.

4. Skaičiuoklė „MS Excel“ – mokytojo pagalbininkė.

MS Excel programa yra reikalinga kiekvienam informacinės visuomenės nariui, ypač ji aktuali ir plačiai taikoma ugdymo procese. Šia programa naudojasi daugelis mokinių, todėl mokytojams taip pat pravartu įgyti programos vartojimo įgūdžių ir taikyti ją savo pamokose, popamokinėje veikloje ir tvarkant dokumentaciją.

Programos apimtis 18 a. val.,  tai yra praktiniai užsiėmimai bei individualios užduotys.

5. Lietuvių kalbos kultūros mokymo programa.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr.15-344), „Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 metų gairės“ (LR Seimo 2003-06-03 nutarimas Nr. IX-1595 (Žin., 2003, Nr.57-2537)), Mokytojų atestacijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1578 (Žin., 2007, Nr. 86-3451 ), 11.1 ir 12 punktais bei Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. Įsakymu Nr. ISAK-2106 akcentuoja, kad taisyklinga kalba ypač svarbi mokytojo bei mokyklos vadovo darbe, nes jų taisyklinga kalba turėtų būti pavyzdžiu mokiniams ir visiems su jais bendraujantiems. Nuo to, kaip mokytojas ar mokyklos vadovas geba reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, mokiniais, jų tėvais bei socialiniais partneriais, priklauso, koks bus kiekvieno mokytojo ir visos mokyklos įvaizdis bei ugdymo rezultatai.

Programos trukmė – 22 a.val.

6. Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti.

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimuose (LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. Įsakymas Nr. ISAK-555) nurodoma, kad mokytojas, taikydamas IKT, turi gebėti ne tik planuoti jų panaudojimą ar organizuoti technologinių išteklių valdymą ugdymo procese, bet ir mokėti vertinti, reflektuoti jų panaudojimą.

Mokytojų profesijos kompetencijos apraše (LR ŠMM ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-54) akcentuojamos IKT naudojimo profesinės kompetencijos.

IKT gali padėti kiekvienam mokytojui šiuolaikiškai ir įtaigiai perteikti ugdymui skirtą informaciją. Mokytojai ne tik taiko IKT, bet ir patys kuria įvairias mokomąsias kompiuterines priemones, mokymosi objektus. Todėl labai svarbu mokytojams sudaryti sąlygas mokytis naudoti IKT.

Programos paskirtis – suteikti mokytojams IKT taikymo ugdymo procese žinių, būtinų tobulinant edukacinę IKT taikymo kompetenciją.

Programos trukmė – 40 akademinių valandų. Programą sudaro 2 akivaizdiniai susitikimai, kurie apima teorinių ir praktinių žinių perteikimą, savarankiškų darbų analizę. Programa vykdoma  nuotoliniu būdu.