Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga ir tikslinga informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokytojui, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokytojo profesinį tobulėjimą bei mokyklos plėtrą.

Metodinių būrelių pagrindinės veiklos tikslas – tobulinti mokytojų bei kitų švietimo darbuotojų profesinį meistriškumą, užtikrinantį ugdymo proceso organizavimo kokybę, įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir kokybišką bei efektyvų jų įgyvendinimą mokykloje, skatinti mokytojų savišvietą, savikūrą.

Metodinį būrelį sudaro laisvanoriškai susibūrę to paties arba gretimų dalykų mokytojai. Širvintų rajone šiuo metu veikia 22 metodiniai būreliai.

Pažyma apie dalyvavimą rajono mokytojų metodinėje dienoje „Gera mokykla – besimokanti bendruomenė“.

2015 metų rugsėjo-spalio mėnesio metodinių būrelių susirinkimai „Braižo pedagogika. Kūrėjų braižas“

2014 m. rugpjūčio 26 d. metodinė diena

Pažyma apie dalyvavimą Širvintų rajono mokytojų metodinėje dienoje „Mokytojo vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje“

2013 m. rugpjūčio 28 d.metodinė diena

Pažyma apie dalyvavimą metodinėje dienoje „Metodinė veikla – kelias į vaiko sėkmę“

2012 metų metodinė diena

Pažyma, Sąrašas Nr.1, Sąrašas Nr.2, Sąrašas Nr.3, Sąrašas Nr.4, Sąrašas Nr.5, Sąrašas Nr.6