Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/mkFTdsTRXI

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37B80BC37360/xafYRyMAQW

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/suASkhiaqZ

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E/FlLlCkNSTv

Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/XSTHClNQJy

Sėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/885dfbd08d4511e7a3c4a5eb10f04386

 

Nuorodos

www.sppc.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

www.smm.lt 
Švietimo ir mokslo ministerija.

www.jppc.lt 

Jaunimo psichologinės paramos centras.

www.raida.lt
Vaiko raidos centas.

www.pvc.lt
Paramos vaikams centras.

www.vaikulinija.lt
Vaikų linija,

telefonas: 116-111

www.saugus-vaikas.lt
Saugaus vaiko centras